Voor 15:00 uur besteld, morgen al genieten!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

AMIGOWINES

Van Bothnialaan 69

7742 WE Coevorden

 

 

Inhoud

Artikel 1 Definities. 2

Artikel 2 Toepasselijkheid. 3

Artikel 3 Aanbod. 3

Artikel 4 Opdrachtbevestiging. 5

Artikel 5 De overeenkomst 5

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 7

Artikel 7 Betaling. 7

Artikel 8 Incassokosten. 7

Artikel 9 Aansprakelijkheid. 8

Artikel 10 Vrijwaring. 8

Artikel 11 Verpakking en emballage. 9

Artikel 12 Overmacht 9

Artikel 13 Conformiteit en garantie. 10

Artikel 14 Levering van producten. 11

Artikel 15 Herroepingsrecht 12

Artikel 16 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd. 13

Artikel 17 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan  14

Artikel 18 Verplichtingen van de gebruiker bij herroeping. 14

Artikel 19 Uitsluiting herroepingsrecht 15

Artikel 20 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging. 17

Artikel 23 Toepasselijk recht / geschillen. 29

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden. 30

 


 

Artikel 1 Definities

Aanbod: elke aanbieding/offerte met betrekking tot de aankoop en levering van een product en/of dienst, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals de gebruiker die op haar internetsite, in haar catalogus, folders of anderszins aan de klant doet; 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst (op afstand) en deze producten en/of diensten door de gebruiker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de gebruiker.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de gebruiker.

Dag: kalenderdag.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of de gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

De gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

De opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker (de consument inbegrepen).

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever en de gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

Algemene bepalingen

 1. Alle offertes zijn wederzijds vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte kan, ook indien zij een termijn bevat, te allen tijde door de gebruiker worden herroepen.
 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte/het aanbod binden de gebruiker niet.
 3. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 1. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Bij verkoop van producten en/of diensten op afstand aan consument is het volgende aanvullend van toepassing:

 1. Een offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
  • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 4 Opdrachtbevestiging

  1. De presentatie van producten/diensten op de webshop is geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door het afronden van de bestelling, plaatst de opdrachtgever een bindende bestelling voor het/de product(en) die hij/zij wenst te kopen. De ontvangstbevestiging van de bestelling die onmiddellijk op de bestelling volgt, vormt geen aanvaarding van het contract door de gebruiker. Het contract komt tot stand zodra de gebruiker de opdrachtgever een orderbevestiging per e-mail heeft gestuurd, of zodra de gebruiker de levering van het (de) genoemde product(en) heeft bevestigd, en is beperkt tot de levering, wat betekent dat de overeenkomst daarna automatisch eindigt.
  2. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever te aanvaarden, en de gebruiker hoeft geen verantwoording af te leggen in geval zij weigert een dergelijke overeenkomst met de opdrachtgever aan te gaan.

  Artikel 5 De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het versturen van een orderbevestiging door de gebruiker.
  2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De gebruiker zal bij levering van het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
   7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

   

   

  Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

  Wijzigingen van hetgeen volgens de orderbevestiging is overeengekomen zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke orderbevestiging.

  Artikel 7 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½% per maand; tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
  4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  Artikel 8 Incassokosten

  1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau alsmede alle kosten voor juridisch advies en bijstand. In ieder geval is opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW, verschuldigd.
  2. Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. Onder de in lid 1 bedoelde kosten vallen eveneens die kosten, die gemaakt worden voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van opdrachtgever te verkrijgen.
  4. In geval van een gerechtelijke procedure is opdrachtgever gehouden de onder lid 3. bedoelde kosten te voldoen. Deze kosten zullen als eis bij dagvaarding worden opgevoerd.
  5. De voldoening van de onder lid 3 bedoelde kosten staat los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

  Artikel 9 Aansprakelijkheid

  Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

  1. De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.
  5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen alsmede schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

  Artikel 10 Vrijwaring

  De opdrachtgever zal de gebruiker vrijwaren tegen alle schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door de gebruiker geleverde goederen en/of diensten, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot:

   1. aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van de gebruiker, die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder dienst toezicht of op diens aanwijzingen;
   2. aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever of van een onveilige situatie van dienst bedrijf.

  Artikel 11 Verpakking en emballage

  Voor zover van kracht is de gebruiker gerechtigd kosten voortvloeiend uit de verplichte uitvoering van het Besluit Verpakkingen door te berekenen aan de opdrachtgever.

  Artikel 12 Overmacht

  1. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, zoals, maar niet uitputtend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën storingen in aanlevering van energie, allen zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden van wie de opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opdrachtgever zelf, en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van de gebruiker (zijn) ontstaan.
  2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de gebruiker bevoegd te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

  Artikel 13 Conformiteit en garantie

  1. De gebruiker staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de gebruiker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Krimpen/scheuren e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft.
  4. De garantietermijn van de gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De gebruiker is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
   1. de opdrachtgever jegens de gebruiker in gebreke is;
   2. de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   3. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de gebruiker en/of op de verpakking behandeld zijn;
   4. het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren zoals verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, onjuist gebruik, verwaarlozing en/of normale slijtage;
   5. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 14 Levering van producten

  1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
  3. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon, of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, het risico van transport vindt steeds plaats voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Indien de gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
  5. De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  6. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  7. Met inachtneming van hetgeen hierover in dit artikel is vermeld, zal de gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden en geeft daarbij geen recht op schadevergoeding.
  8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
  9. De gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  11. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
   1. Door in ontvangstneming van de producten, ook indien deze door of namens de opdrachtgever worden afgehaald.
   2. Bij overdracht van de producten aan een derde c.q. vervoerder, indien de producten door diens tussenkomst worden vervoerd.
   3. Door de producten eenmaal aan de opdrachtgever aan te bieden.
  12. In geval van ontbinding conform het lid 6 van dit artikel zal de gebruiker het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  13. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.
  14. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 15 Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij levering van diensten die op afstand besteld worden:

  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  Artikel 16 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 17 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de gebruiker. Dit hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. Indien de consument na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.         
  4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de gebruiker niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 18 Verplichtingen van de gebruiker bij herroeping

  1. Als de gebruiker de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de gebruiker in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

  Artikel 19 Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De gebruiker kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. De consument heeft geen recht van herroeping bij:
   1. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten is aan schommelingen op de financiële markten waarop de gebruiker geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen;
   2. een overeenkomst waarbij de consument de gebruiker specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  • aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
  • de levering van andere zaken die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
  • een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
  • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van herroeping zodra de gebruiker de overeenkomst is nagekomen;
  • een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstrip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
  • een consumentverkoop betreffende:
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zin en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee de afstand doet van zijn recht van herroeping.

   

   

   

  Artikel 20 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de gebruiker voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 21 Geheimhouding

   

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   

  Artikel 22 Verwerkersovereenkomst

  Partijen:

  1. Opdrachtgever, hierna te noemen 'Verwerkingsverantwoordelijke';
  2. Gebruiker, hierna verder te noemen 'Verwerker'.

   

  Overwegingen:

  1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van de volgende diensten: het verstrekken van juridische ondersteuning, adviezen en/of bijstand. Deze overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
  2. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

   

  Definities

  1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
  2. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
  • Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;
  1. Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst;
  2. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn gespecificeerd in artikel 22.o;
  3. Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;
  • Uitvoeringswet AVG: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);
  • Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
  1. Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens.

   

  1. Toepasselijkheid

  a.1 Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

   

  1. Verwerking door Verwerker

  Algemeen

  b.1 Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.

  b.2 Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

  b.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

  b.4 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.

  b.5 Verwerker stelt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.

  b.6 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

  b.7 Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

  b.8 Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  b.9 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

   

  1. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

  c.1 Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

  c.2 Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

   

  1. Verzoeken van Betrokkenen

  d.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

  d.2 Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

   

  1. Medewerking Verwerker

  e.1 Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen om:

  1. verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden;
  2. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;
  3. datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen;
  4. een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren;
  5. de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

   

  1. Inschakelen derden door Verwerker

  f.1 Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt.

  f.2 Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.

   

  1. Geheimhouding

  g.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt.

  g.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  g.3 Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

  g.4 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

   

  1. Meldplicht datalekken

  h.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.

  h.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende:

  1. de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie;
  2. de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie;
  3. de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en
  4. de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.

  h.3 Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

  h.4 Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

   

  1. Beveiligingsmaatregelen en inspectie

  i.1 Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.

  i.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.

  i.3 Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker door een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen ('de Inspectie'). De Inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat de onderzoeksinstantie verplicht is tot geheimhouding van haar bevindingen tegenover derden.

  i.4 Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Verwerker gemaakte interne kosten.

  i.5 Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

   

  1. Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

  j.1 Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst de 'Verwerkingsverantwoordelijke' zoals omschreven in artikel 4 sub 7 AVG.

  j.2 Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Overeenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke Privacywetgeving.

   

  1. Aansprakelijkheid

  k.1 Indien Verwerkingsverantwoordelijke tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, is Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Verwerker daardoor lijdt of heeft geleden.

  k.2 Verwerkingsverantwoordelijke stelt Verwerker schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van Verwerker vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Overeenkomst en/of overtreding van de geldende wet- en regelging door Verwerkingsverantwoordelijke en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door Verwerkingsverantwoordelijke.

  k.3 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor schades en/of boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere autoriteiten die aan Verwerker worden opgelegd en welke zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende wetgeving door Verwerkingsverantwoordelijke en/of een tekortkoming door Verwerkingsverantwoordelijke in de nakoming van deze Overeenkomst.

  k.4 In geval van overtreding en/of niet-naleving door Verwerkingsverantwoordelijke van hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, en indien als gevolg hiervan Verwerker een boete van de AP of een andere autoriteit opgelegd krijgt, dient een bedrag gelijk aan het boetebedrag door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker te worden voldaan, vermeerderd met alle rentes en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Verwerker als gevolg van de overtreding en/of de niet-naleving heeft gemaakt. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar en is niet voor verrekening vatbaar. Het voorgaande laat het recht van Verwerker onverlet om van Verwerkingsverantwoordelijke (naast betaling van de boete) nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

  k.5 Indien Verwerker aansprakelijk is jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor schade uit welke hoofde dan ook, is Verwerker alleen aansprakelijk voor directe schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt als gevolg van een aan Verwerker toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Verwerker onder deze Overeenkomst zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Verwerker in een voorkomend geval uitkeert dan wel nooit meer bedragen dan het bedrag dat Verwerker voor haar diensten, waaruit de schade voortvloeit, bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening heeft gebracht.

  k.6 Verwerker is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst, en immateriële schade.

  k.7 Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verwerker in staat is adequaat te reageren.

  k.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Verwerkingsverantwoordelijke de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verwerker vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

   

  1. Beëindiging

  l.1 De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt.

  Retourneren of vernietigen Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst

  l.2 Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

  l.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

   

  1. Overdracht rechten en plichten

  m.1 Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

   

  1. Deelbaarheid

  n.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

   

  1. Categorieën Betrokkenen

  De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn in ieder geval:

  • Particulieren;
  • Rechtspersonen;
  • Wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;
  • Werknemers en/of werkgevers van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;
  • Getuigen van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;
  • Familieleden van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke.
  1. Soort Persoonsgegevens

  De Persoonsgegevens die door Verwerker worden verwerkt zijn in ieder geval:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummers (/fax);
  • e-mailadressen;
  • Geboortedata;
  • Geboorteplaats;
  • Echtgeno(o)t(e);
  • KvK-nummer;
  • Bank/Gironummer.
  1. Aard en doel van de verwerking

  De aard van de verwerking is het gebruik maken en/of aanvullen van Persoons- en apparatuur gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van Diensten in het kader van de Onderliggende Overeenkomst waaronder het verstrekken van juridische ondersteuning, adviezen en/of bijstand.

  De verwerking van de Persoonsgegevens heeft in ieder geval als doel het uitvoeren van de Onderliggende Overeenkomst.

  1. Verwerking buiten de EER

  De Persoonsgegevens worden in de volgende landen buiten de EER verwerkt (denk ook aan onderhoud door personen die zich buiten de EER bevinden of cloudopslag bij een cloudprovider van buiten de EER, zoals uit de VS): n.v.t.

  1. Gegevens Sub-verwerkers

  Verwerker maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-verwerkers:

  • Shopify
  • Facebook Inc.
  • Strato webhosting
  • Microsoft office 365 (Excel, Word)
  • Google Ads
  • Google Drive
  • Mailchimp
  1. Contactgegevens

  Voor vragen of opmerkingen over de Verwerkersovereenkomst is de contactpersoon van

  Verwerker:

  -Tijmen Kiers

  -info@amigowines.nl

  -0646556639

   

  1. Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Verwerker zijn geïmplementeerd’

   

  Zoals opgenomen in art. 22.i worden hieronder de afspraken tussen partijen vastgelegd over de concrete technische en orga­nisatorische beveiligingsmaatregelen. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in dit artikel en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is. Verwerkingsverantwoordelijke acht genoemde maatregelen passend voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

  Technische beveiligingsmaatregelen:

  • Up-to-date virusscan op laptops, tablets, PC’s etc.;
  • Beveiligde USB-sticks;
  • Accurate beveiliging mobiele telefoons;
  • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);
  • Geen onbeveiligde externe harde schijven;
  • Geen onbeveiligde back ups maken;
  • Geen documenten op privé laptop opslaan.

  Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  • Clean desk policy;
  • Laptop, tablet, usb’s en telefoon niet onbemand achterlaten;
  • Oude documenten op juiste manier vernietigen of retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke;
  • Documenten, facturen, etc. met persoonsgegevens bewaren in een ruimte en/of kast die afgesloten kan worden;
  • Afgesloten kantoorruimte met alarmbeveiliging.

  Maatregelen voor het opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

  Verwerker zal de getroffen beveiligingsmaatregelen regelmatig evalueren en waar noodzakelijk verder aanvullen.

  1. Procedure Meldplicht Datalekken

  Tussen Partijen zijn met betrekking tot de Meldplicht Datalekken de volgende afspraken gemaakt:

  Verwerker registreert alle Beveiligingsincidenten;

  In geval van een Beveiligingsincident informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur en zal Verwerkingsverantwoordelijke de relevante informatie over het incident melden;

  • Verwerker geeft in ieder geval aan wat de (vermeende) oorzaak is van het Beveiligingsincident in verband met Persoonsgegevens, wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, wat de (voorgestelde) oplossing is en wie reeds geïnformeerd is.
  • Verwerkingsverantwoordelijke zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. Verwerkingsverantwoordelijke zal daarbij in overleg treden met Verwerker;
  • Voordat Verwerkingsverantwoordelijke de melding bij de AP verricht zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van de melding met Verwerker bespreken;
  • Indien Verwerkingsverantwoordelijke oordeelt dat tevens Betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van die informatie met Verwerker bespreken.

  Artikel 23 Toepasselijk recht / geschillen

  1. Op de tussen de gebruiker en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  1. Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met het consumentenrecht is deze bepaling nietig en geldt c.q. gelden de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht.
  3. De overige bepalingen die niet strijdig zijn met het consumentenrecht blijven, in geval dat lid c. van toepassing is, onverkort van toepassing op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  4. De rechter in de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

  Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

  1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zelfstandig te wijzigen. De gebruiker is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen middels het per aangetekend schrijven toezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden alsmede de integrale tekst van de algemene voorwaarden na wijziging.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van het aangetekend schrijven heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan mag de gebruiker ervan uitgaan dat de opdrachtgever akkoord gaat met de integrale tekst van de algemene voorwaarden na wijziging.

  Artikel 25 Vindplaats

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

   

  Modelformulier voor herroeping (optioneel): als u besluit het contract te herroepen, kunt u dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar info@amigowines.nl.

  Ik/wij* herroep(en) hierbij de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor:

  De aankoop van de volgende goederen*:

  Het verlenen van de volgende dienst*:

  Besteld op*/ontvangen op*:

  Naam van consument(en):

  Adres van consument(en):

  Handtekening van consument(en), alleen wanneer de kennisgeving op papier wordt gedaan:

  Datum: 

  * Doorhalen wat niet van toepassing is.